STANOVY UNIE SPOLEČNOSTÍ OCHRANY SPOTŘEBITELŮ A INVESTORŮČl. I.

1. Název sdružení je: Unie subjektů ochrany spotřebitelů a investorů (dále jen "Unie").

 

Čl. II.

2. Sídlem Unie je: Praha 1 – Nové Město, Opletalova 921/6, PSČ: 110 00.


 

Čl. III.
Základní charakteristika Unie

1. Unie je neziskovým, dobrovolným sdružením právnických a fyzických osob podnikajících na území České republiky, jejichž hlavním předmětem činnosti je především profesionální ochrana spotřebitele v oblasti finančních služeb, zejména pak vyvíjení součinnosti v úkonech souvisejících s uplatňováním jejich práv vůči poskytovatelům finančních služeb. Mimo uvedených, Unie sdružuje i další subjekty, jejichž činnost souvisí s uvedenou problematikou anebo další právnické či fyzické osoby se zájmem o danou oblast.

 

2. Cílem Unie je:

2.1. působit jako odborné profesní sdružení přispívající k trvalému zlepšování postavení spotřebitelů vůči poskytovatelům finančních služeb, zejména pak aktivně napomáhat vymahatelnosti práv spotřebitelů;

2.2. přispívat ke zvyšování finanční gramotnosti spotřebitelů a trvale posilovat jejich právní vědomí v oblasti finančních služeb;

2.3. přispívat ke zlepšování etického chování společnosti a dobrých mravů v podnikání;

2.4. aktivně prosazovat zájmy svých členů;

2.5. podílet se na legislativním procesu při vzniku právních norem, jejichž předmětem je úprava právního prostředí finančních trhů a podnikání na nich;

2.6. zastupovat členy Unie při jednání s orgány veřejné správy a institucemi, které svojí činností ovlivňují podnikání na finančních trzích, poskytování finančních služeb a produktů spotřebitelům, nebo mají možnost takové služby a dění na finančních trzích ovlivňovat;

2.7. poskytovat svým členům odborné zázemí, umožňovat výměnu zkušeností z praxe mezi jednotlivými členy a dále v rámci své činnosti vytvářet odborné sekce k řešení společných témat, příp. k řešení témat jednotlivých členů, kompatibilních s cíli Unie;

2.8. zveřejňovat praktické zkušenosti svých členů a seznamovat s nimi orgány státní správy a spotřebitele;

2.9. spolupracovat s jinými odbornými profesními sdruženími.

 

3. Unie vykonává svou působnost na území České republiky.

 

Čl. IV.
Členství v Unii

1. Členy Unie mohou být fyzické i právnické osoby, jejichž činnost souvisí s ochranou spotřebitele, s vymáháním práv spotřebitelů vůči poskytovatelům finančních služeb, dále pak fyzické i právnické osoby, jejichž činnost souvisí s ochranou práv investorů, nebo kontrolní činností v oblasti pojišťovnictví, investic, půjček a úvěrů, nebo strukturálních fondů.

 

2. Členství v Unii může být buď stálé, nebo přidružené. Přidružení členové nemají hlasovací právo a neplatí členské příspěvky. Jejich hlas je poradní a mohou se účastnit všech jednání Členské schůze a akcí, pořádaných Unií.

 

3. Členy Unie mohou být výhradně právnické osoby či fyzické osoby, jejichž předmětem podnikání je:

3.1. poradenská činnost ve smyslu §25 zák. 455/1991, o živnostenském podnikání, v platném znění, zejména pak:

3.1.1. vyhotovování odborných posudků pro spotřebitele vůči poskytovatelům finančních služeb;

3.1.2. poskytování součinnosti spotřebitelům v rámci reklamačního řízení proti poskytovatelům finančních služeb;

3.1.3. kontrolingová a poradenská činnost pro soukromé či veřejné subjekty, přispívající ke zlepšení etického chování společnosti a dobrých mravů v podnikání

3.2. výkon činnosti advokáta se specializací na ochranu práv spotřebitelů vůči poskytovatelům zboží či služeb;

3.3. vzdělávací instituce a zájmová sdružení výhradně jako přidružení členové

 

4. Členství v Unii vzniká rozhodnutím Představenstva Unie o schválení členství, a to na základě písemné žádosti uchazeče o členství, který:

4.1. splňuje podmínky kladené na člena Unie těmito stanovami;

4.2. v příloze žádosti písemně prohlásí, že souhlasí bez výhrad se stanovami Unie, pokud bude přijat;

 

5. O členství rozhoduje Představenstvo Unie na základě žádosti o přijetí nového člena, a to na svém nejbližším zasedání po doručení žádosti do sídla Unie. Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí za člena Unie zašle uchazeči o členství předseda představenstva Unie, popřípadě zplnomocněná osoba. Rozhodnutí o přijetí nového člena nabývá účinnosti dnem připsání členského příspěvku, uhrazeného novým členem, na běžný účet Unie. Členský příspěvek je splatný do 14 dní od data převzetí rozhodnutí o přijetí člena Unie uchazečem o členství. Pokud příspěvek neuhradí uchazeč do 30 dní od data převzetí rozhodnutí o přijetí za člena Unie, pozbývá toto rozhodnutí platnosti.

 

6. Členství v Unii zaniká:

6.1. písemným oznámením člena Unie o ukončení členství, a to k datu uvedeném v takovém oznámení, nejdříve však dnem doručení do sídla Unie, nebo dnem doručení v případě, že oznámení o ukončení členství neobsahuje datum, k jakému má být členství ukončeno;

6.2. vyloučením člena;

6.3. úmrtím člena, který je fyzickou osobou, nebo jeho zánikem, je-li právnickou osobou;

6.4. v případě rozhodnutí soudu o zjištění úpadku a formě řešení úpadku prohlášením konkursu na majetek člena nebo rozhodnutí soudu o zamítnutí návrhu na konkurs na majetek člena z důvodu nepostačitelnosti majetku člena k úhradě nákladů konkursu, a to dnem nabytí právní moci takového rozhodnutí.

 

Čl. V.

Práva a povinnosti členů

 

1. Práva a povinnosti členů Unie jsou:

1.1. právo volit a být volen do orgánů Unie;

1.2. právo účastnit se jednání valné hromady;

1.3. právo účastnit se akcí pořádaných Unií;

1.4. právo být informován o aktivitách Unie;

1.5. právo být informován o hospodaření Unie;

1.6. povinnost hradit členské příspěvky;

1.7. povinnost dodržovat etický kodex Unie;

1.8. povinnost chránit dobré jméno Unie a aktivně se podílet na jeho vytváření;

1.9. právo předkládat podněty a dotazy představenstvu Unie a členské schůzi;

1.10. právo předkládat na valné hromadě návrhy, protinávrhy, požadovat vysvětlení, hlasovat;

1.11. právo žádat představenstvo Unie o svolání valné hromady;

1.12. povinnost dodržovat stanovy Unie;

1.13. povinnost svojí činností podporovat rozvoj Unie a její cíle;

1.14. povinnost dodržovat vnitřní předpisy Unie;

1.15. povinnost podřídit se rozhodnutí valné hromady a představenstva Unie.

 

2. Členové Unie jsou povinni hradit členské příspěvky na činnost Unie. Výši příspěvku stanoví Členská schůze na základě návrhu představenstva Unie a to minimálně tak, aby byla zajištěna činnost Unie ve vtahu k plnění nákladů na provoz, jakož i povinností vyplývajících z příslušných právních předpisů České republiky. Pro přijetí návrhu na změnu členských příspěvků je nezbytná účast alespoň 50% členů Unie a pro přijetí pak prostá většina hlasů přítomných členů. Termín splatnosti pravidelného členského příspěvku stanovuje představenstvo Unie na své prvním jednání konaném v kalendářním roce a sděluje jej členům Unie písemnou formou, nebo emailem vždy do 14 dní od data, kdy proběhlo jednání představenstva, na kterém bylo o termínu úhrady pravidelného členského příspěvku rozhodnuto. Při zániku členství v Unii, nemá člen nárok na vrácení uhrazených členských příspěvků.

 

Čl. VI.

Orgány Unie

 

1. Orgány Unie jsou:

1.1. valná hromada;

1.2. představenstvo;

- předseda představenstva;

- místopředseda představenstva;

1.3. členská schůze

 

2. Valná hromada

2.1. Valná hromada je nejvyšším orgánem Unie. Každý člen Unie má právo se účastnit jejího jednání;

2.2. Valnou hromadu svolává nejméně jedenkrát ročně představenstvo Unie tak, že oznámení o konání valné hromady zašle každému členu Unie, a to písemně nebo na jeho elektronickou adresu a to nejméně 14 dní před datem konání valné hromady. Oznámení musí obsahovat den, hodinu a místo konání valné hromady a program jejího jednání. Oznámení o konání valné hromady zasílá představenstvo Unie na adresy, které člen uvedl v písemné formě jako adresy pro doručování;

 

2.3. Představenstvo je povinno svolat valnou hromadu, požádá-li jej o to písemně alespoň jedna třetina členů Unie. V takovém případě musí být valná hromada svolána představenstvem nejdéle do jednoho měsíce od data, kdy obdrželo žádost alespoň jedné třetiny členů o její svolání, přičemž termín konání takové valné hromady nesmí být déle než 20 dní od data, kdy představenstvo zaslalo členům Unie pozvánku na valnou hromadu. Představenstvo musí zachovat program valné hromady navržený v žádosti o její svolání, je však oprávněno tento program doplnit o další body;

 

2.4. Představenstvo je povinno svolat valnou hromadu, vyzve-li jej k tomu svým rozhodnutím Členská schůze Unie, a to tehdy, jestliže se zasedání Členské schůze, která výzvu přijme, účastní alespoň jedna třetina členů Unie. V takovém případě je představenstvo povinno svolat valnou hromadu tak, aby se konala nejpozději do jednoho měsíce ode dne doručení rozhodnutí Členské schůze. Představenstvo musí zachovat program valné hromady obsažený v rozhodnutí Členské schůze o svolání valné hromady, je však oprávněno tento program doplnit o další body;

 

2.5. Každý člen se může zúčastnit jednání valné hromady výhradně osobně. Jednání valné hromady řídí předseda představenstva Unie, nepověří-li valná hromada svým řízením jiného člena Unie nebo jinou osobu. V případě nepřítomnosti předsedy představenstva řídí valnou hromadu místopředseda představenstva Unie;

 

2.6. Do působnosti valné hromady Unie náleží:

2.6.1. projednání a schválení výroční zprávy, připravené představenstvem Unie;

2.6.2. projednání a schvalování zprávy o hospodaření Unie;

2.6.3. schválení účetní uzávěrky Unie za předchozí účetní období;

2.6.4. schválení rozpočtu Unie na příslušný kalendářní rok;

2.6.5. schválení změn stanov Unie;

2.6.6. odvolání a volba členů představenstva;

2.6.7. rozhodování o odvolání člena Unie proti rozhodnutí Členské schůze o jeho vyloučení;

2.6.8. rozhodnutí o zrušení Unie.

 

2.7. Valná hromada je usnášeníschopná, účastní-li se jí členové Unie nebo jejich zástupci, kteří mají alespoň polovinu všech hlasů Unie. K přijetí rozhodnutí valné hromady je třeba, aby návrh rozhodnutí byl přijat nadpoloviční většinou hlasů přítomných řádných členů Unie. K přijetí rozhodnutí ve věcech uvedených v odstavcích 2.6.4 až 2.6.8 předchozího bodu 2.6 je třeba, aby návrh rozhodnutí byl přijat alespoň dvou třetinovou většinou hlasů přítomných řádných členů Unie;

 

2.8. Každý člen Unie má při hlasování jeden hlas;

 

2.9. Není-li valná hromada usnášeníschopná pro nedostatečný počet přítomných členů, musí být představenstvem svolána nová valná hromada s totožným programem, a to v termínu konání nejméně 30 dní a nejdéle 40 dní od data původního termínu konání valné hromady. Takto svolaná náhradní valná hromada je usnášeníschopná bez ohledu na to, jaký procentuální počet členů je na ní účasten;

 

2.10. O průběhu jednání a hlasování valné hromady Unie musí být vyhotoven zapisovatelem zápis, který podepisuje osoba, která řídí valnou hromadu a valnou hromadou zvolený zapisovatel. Zápis musí být uložen v sídle Unie a každý člen Unie je oprávněn do něj nahlédnout nebo požádat, aby předseda představenstva zajistil na náklady žádajícího člena vyhotovení jeho opisu.

 

3. Představenstvo Unie

3.1. Představenstvo Unie je nejvyšším výkonným orgánem Unie;

3.2. Představenstvo má lichý počet členů, nejméně však 3 členy;

3.3. Všichni členové představenstva jsou voleni valnou hromadou;

3.4. V období mezi dvěma valnými hromadami mohou být členové představenstva kooptováni;

3.5. Funkční období představenstva je 5 let;

 

3.6. Do působnosti představenstva Unie náleží:

3.6.1. svolávání valné hromady;

3.6.2. rozhodnutí o přijetí či nepřijetí nových členů Unie;

3.6.3. podání návrhu Členské schůzi na vyloučení člena z Unie;

3.6.4. volba a odvolání předsedy a místopředsedy představenstva;

3.6.5. stanovení termínu splatnosti členského příspěvku pro daný rok;

3.6.6. určování dlouhodobých cílů Unie;

3.6.7. určování pravidel jednání a etických norem členů Unie ve vztahu ke klientům členů Unie i ve vztahu k soutěžitelům na trhu;

3.6.8. představenstvo zodpovídá za účetní uzávěrku za účetní období a její řádné a správné sestavení;

3.6.9. představenstvo zodpovídá za zpracování výroční zprávy;

3.6.10. představenstvo zodpovídá za předložení výroční zprávy a účetní závěrky za účetní období, včetně zprávy kontrolní komise k účetní uzávěrce, valné hromadě;

3.6.11. rozhoduje o uzavírání smluv o spolupráci s jinými organizacemi;

3.6.12. rozhoduje o uplatnění petičního práva vůči orgánům státu či jiným orgánů veřejné správy.

 

3.7. Jednání představenstva se může jako host účastnit kterýkoliv z členů Členské schůze;

 

3.8. První zasedání představenstva po jeho zvolení svolává nejstarší člen představenstva. První jednání představenstva po jeho zvolení valnou hromadou musí proběhnout do 30 dní od data, kdy bylo představenstvo zvoleno valnou hromadou. Jednání představenstva musí proběhnout nejméně jedenkrát za dva měsíce. Předseda představenstva je povinen svolat představenstvo také na základě žádosti jednoho z členů představenstva, a to ve lhůtě maximálně 30 dní od podání takové žádosti. Žádost o svolání jednání představenstva může být podána členem představenstva buď písemnou formou, nebo elektronickou formou. Pokud předseda představenstva v této lhůtě jednání představenstva nesvolá, může tak učinit jménem představenstva člen představenstva, nebo jeho členové, kteří o svolání jednání představenstva předsedu představenstva požádal, nebo požádali;

 

3.9. Pozvánka na jednání představenstva musí být každému ze členů doručena nejméně 10 dnů před konáním jednání, pokud se představenstvo nedohodne na zkrácení takovéto lhůty. Pokud se tak členové představenstva dohodou, popřípadě v naléhavých případech, může předseda představenstva svolat jednání představenstva i telefonicky, faxem, či prostřednictvím elektronické pošty. Představenstvo nesmí být svoláno tak, aby místo a doba konání jeho jednání znemožňovala či znesnadňovala některému z jeho členů účast na jednání;

 

3.10. Představenstvo je usnášeníschopné, účastní-li se jej nadpoloviční počet jeho členů. K přijetí rozhodnutí představenstva je třeba souhlasu nadpoloviční většiny členů představenstva přítomných rozhodování. Zasedání představenstva řídí předseda představenstva, v případě jeho nepřítomnosti pak místopředseda představenstva, nepověří-li představenstvo svým řízením jiného člena představenstva. O jednání představenstva musí být pořízen zápis, který podepisuje předseda představenstva či jiný člen představenstva pověřený jeho řízením a představenstvem určený zapisovatel.

 

3.11. Každý člen představenstva může ze své funkce odstoupit, a to tak, že písemné odstoupení z funkce člena představenstva zašle předsedovi představenstva na adresu Unie. Doručením písemného odstoupení výkon funkce člena představenstva zaniká, popř. výkon funkce zaniká datem, které je uvedeno v oznámení o odstoupení, pokud je datem pozdějším.

 

3.12. Představenstvo může svým rozhodnutím za člena, jehož členství v představenstvu zaniklo v průběhu funkčního období představenstva, kooptovat jiného člena nebo zástupce člena Unie; funkční období takového člena představenstva končí v den předcházející následujícímu zasedání valné hromady. Poklesne-li počet členů představenstva zvolených valnou hromadou pod polovinu schváleného počtu členů, je kterýkoliv ze zbývajících členů představenstva oprávněn svolat valnou hromadu a na jejím programu bude mj. volba nového představenstva. Funkční období zbylých členů představenstva končí dnem konání takové valné hromady.

 

3.13. Představenstvo může v rámci své činnosti vytvářet pracovní a poradní skupiny, které však nemají exekutivní charakter a za svou činnost plně odpovídají představenstvu. Personální obsazení těchto skupin schvaluje představenstvo. Při hlasování v rámci pracovních a poradních skupin má každý jeho člen jeden hlas. Pokud je členem pracovní či poradní skupiny více osob za jednoho člena Unie, pak platí, že při hlasování disponuje člen Unie zastoupený ve skupině více osobami, pouze jedním hlasem.

 

3.14. Všichni členové představenstva jsou vázáni mlčenlivostí ve vztahu ke všem skutečnostem zjištěným při výkonu své funkce. Členové představenstva, kteří tento závazek mlčenlivosti poruší, zodpovídají za případnou v důsledku toho vzniklou škodu jak Unii, tak i kterémukoli členu Unie.

 

4. Předseda a místopředseda představenstva Unie

4.1. Předseda a místopředseda představenstva jsou nejvyššími představiteli Unie;

4.2. Předseda předsedá představenstvu Unie a je statutárním orgánem Unie. Předseda Unie zastupuje Unii navenek a je oprávněn jednat jménem Unie;

4.3. Předseda může být zastoupen ve svém jednání místopředsedou představenstva a k tomuto není třeba žádné plné moci. Pokud předseda představenstva nemůže vykonávat svoji funkci nebo není funkce předsedy představenstva obsazena, je zastoupen místopředsedou představenstva.

4.4. Předsedu a místopředsedu představenstva Unie volí představenstvo na svém prvním zasedání. Předseda i místopředseda mohou být představenstvem také odvoláni hlasováním. Předseda i místopředseda mohou z funkce odstoupit, a to písemným oznámením doručeným představenstvu. V takovém případě končí jejich výkon funkce dnem doručení písemného oznámení představenstvu nebo dnem, uvedeným v takovém oznámení, pokud tento den nepředchází dni doručení.

4.5. Předsedovi a místopředsedovi Unie nenáleží za výkon této funkce odměna, mají však nárok na náhradu nákladů, které při své činnosti účelně vynaloží, a to na základě schválení představenstvem.

4.6. Předseda a místopředseda Unie jsou povinni informovat představenstvo Unie na jeho zasedáních o své činnosti a jimi realizovaných jednáních, která učinili jménem Unie, včetně jejich obsahu a výsledcích. Tyto informace předávají představenstvu v ústní, nebo písemné formě.

 

5. Členská schůze

5.1. Členská schůze je orgánem Unie, ve kterém má zastoupení vždy každý člen Unie, a to jedním zástupcem. Při hlasování v rámci Členské schůze má každý člen Unie jeden hlas. Pro přijetí rozhodnutí Členské schůze je nezbytná nadpoloviční většina hlasů všech členů Členské schůze;

 

5.2. Do působnosti Členské schůze patří

5.2.1. rozhodování o odvolání vyloučeného člena Unie proti jeho vyloučení;

5.2.2. předkládání podnětů členů týkajících se střednědobých a dlouhodobých aktivit Unie představenstvu Unie;

5.2.3. kontroluje hospodaření Unie a činnost představenstva, dodržování schváleného rozpočtu Unie a správnost obsahu výroční zprávy Unie. Předseda i místopředseda představenstva Unie jsou povinni s Členskou schůzí aktivně spolupracovat a umožnit jejím členům přístup k podkladům a informacím, které budou v rámci výkonu své činnosti požadovat;

5.2.4. Členská schůze kontroluje účetní závěrku a výroční zprávu o hospodaření za uplynulý účetní rok a podává o tom zprávu valné hromadě.

 

5.3. Členové Členské schůze volí ze svých řad předsedu a místopředsedu Členské schůze na jejím prvním zasedání po valné hromadě Unie. Volební období je pro předsedu i místopředsedu Členské schůze jeden rok. Členská schůze může nadpoloviční většinou hlasů všech členů odvolat předsedu i místopředsedu Členské schůze v průběhu volebního období, pokud svoji činnost nevykonávají správě a řádně. Návrh na odvolání předsedy, či místopředsedy Členské schůze může podat kterýkoli člen Členské schůze.

 

5.4. Členská schůze zasedá nejméně jedenkrát za kalendářní čtvrtletí a její jednání svolává předseda zasláním pozvánky všem členům Členské schůze, přičemž tuto pozvánku musí zaslat alespoň 14 dní před datem jejího jednáním.

 

5.5. Členská schůze je usnášeníschopná, pokud se jejího jednání účastní nadpoloviční většina jejích členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy Členské schůze.

 

Čl. VII.

Vyloučení z Unie

 

1. Člen Unie může být z Unie vyloučen rozhodnutím Členské schůze, a to pouze z důvodů uvedených v tomto článku;

 

2. Členská schůze člena Unie vyloučí, jestliže bude přes písemné upozornění v prodlení s úhradou členského příspěvku nebo jiného svého peněžitého závazku vůči unii déle než 3 měsíce;

 

3. Členská schůze může člena Unie vyloučit, jestliže člen svým jednáním úmyslně poškodí či ohrozí jméno, pověst nebo činnost Unie nebo kteréhokoli jejího člena, nebo jestliže bude vyvíjet činnost zásadně neslučitelnou s cíli Unie, nebo bude soustavně znevažovat Unii či členy Unie nebo její cíle nebo bude jednat v rozporu s Etickým kodexem Unie;

 

4. Členská schůze oznámí členovi písemnou formou, že zahajuje řízení o jeho vyloučení a vyzve jej, aby se stanovené lhůtě ne kratší než 15 dní vyjádřil k důvodům, pro které je navrhováno jeho vyloučení. Člen Unie, s nímž je zahájeno řízení o jeho vyloučení, má právo vyjádřit se k důvodům vyloučení ústně na jednání Členské schůze nebo písemně před jejím konáním. O vyloučení člena rozhodne Členská schůze na jednání, na kterém nesmí být mimo členů Členské schůze nikdo přítomen, a to tajným hlasováním, většinou hlasů všech členů Členské schůze;

 

5. Proti rozhodnutí Členské schůze o vyloučení se může člen odvolat k valné hromadě, a to písemně ve lhůtě patnácti dnů ode dne, kdy mu bude rozhodnutí o vyloučení doručeno nebo kdy mu bude oznámeno, rozhodne-li Členská schůze o vyloučení člena na svém zasedání, jehož se tento člen zúčastní. Nepodá-li člen odvolání nebo vezme-li své odvolání zpět, jeho členství zaniká posledním dnem lhůty pro podání odvolání, popř. dnem jeho vzetí zpět. Využije-li svého práva podat odvolání, přezkoumá rozhodnutí Členské schůze valná hromada na svém nejbližším zasedání. Potvrdí-li valná hromada nadpoloviční většinou hlasů přítomných řádných členů rozhodnutí Členské schůze, členství člena zaniká dnem přijetí takového rozhodnutí valné hromady, v opačném případě se k témuž dni rozhodnutí o vyloučení člena ruší.

 

Čl. VIII.

Změna stanov

 

1. Návrh na změnu stanov je oprávněno předložit představenstvo Unie, jestliže se na něm usnese hlasy nadpoloviční většiny svých členů. V oznámení o konání valné hromady doručovaném členům Unie musí představenstvo charakterizovat podstatu navrhovaných změn včetně návrhu nového textu měněné části stanov a návrh změn musí být všem doručen členům s pozvánkou na valnou hromadu.

 

2. Každý řádný člen může dát představenstvu podnět ke změně stanov Unie.

 

3. Změnu stanov přijímá řádně svolaná valná hromada Unie, a to alespoň 2/3 většinou přítomných řádných členů.

 

4. Změnu stanov oznámí předseda Unie písemně ministerstvu vnitra nebo jinému orgánu, pokud na něj přejdou kompetence ministerstva vnitra, a to do 15 dnů od jejího schválení valnou hromadou. K oznámení připojí ve dvojím vyhotovení text změny stanov.

 

Čl. IX.

Trvání a zánik Unie

 

1. Unie je založena na dobu neurčitou.

 

2. Unie zaniká:

2.1. rozhodnutím o dobrovolném rozpuštění;

2.2. rozhodnutím o sloučení s jiným sdružením;

2.3. pravomocným rozhodnutím příslušného orgánu státu o rozpuštění.

 

3. Rozhodne-li valná hromada o rozpuštění, rozhodne současně o osobě likvidátora, který provede majetkové vypořádání. Tato valná hromada současně rozhodne o výši odměny likvidátora.

 

Čl. X.

Hospodaření Unie

 

1. Unie hospodaří se svým majetkem, který je tvořen ročními příspěvky členů, dobrovolnými členskými příspěvky a sponzorskými dary. Uložené poskytnuté příspěvky či jiné věci a hodnoty se stávají majetkem Unie. Unie používá svůj majetek k financování svého provozního chodu a k financování činností spojených s cíli Unie.

 

2. Za plnění svých závazků odpovídá Unie celým svým majetkem. Jednotliví členové neručí za závazky Unie, odpovídají však za škodu, která unii v důsledku jejich jednání v rozporu se stanovami Unie či v rozporu s právními předpisy případně vznikne.

 

3. Unie hospodaří na základě rozpočtu. Rozpočet schvaluje valná hromada na základě návrhu představenstva. Představenstvo je povinno hospodařit v rámci schváleného rozpočtu Unie.

 

4. Za hospodaření Unie odpovídá představenstvo. Za běžný chod unie a řádné vedení účetnictví odpovídá rovněž představenstvo. Představenstvo je povinno nakládat s majetkem Unie s odbornou péčí, v souladu s cíli unie i s právními předpisy České republiky a jeho členové odpovídají za škodu, kterou Unii způsobí porušením povinností řádného hospodaření při nakládání s majetkem Unie.

 

5. Hospodářským rokem Unie a účetním obdobím je kalendářní rok. První hospodářský rok Unie počíná vznikem a končí 31. 12. roku, ve kterém Unie vznikne.

 

Čl. XI.

Přechodná a závěrečná ustanovení

 

1. Do vytvoření orgánů Unie v souladu s těmito stanovami řídí Unii přípravný výbor, jehož členy jsou všichni zakládající členové. Přípravný výbor zvolí ze svého středu svého předsedu, který jedná jménem Unie navenek a který bude současně zmocněncem oprávněným jednat s orgánem příslušným k registraci sdružení. Předseda přípravného výboru je povinen svolat prvou valnou hromadu Unie tak, aby se konala nejpozději do tří měsíců ode dne registrace Unie;

 

2. Zakládající členové jsou povinni uhradit členský příspěvek do 15 dnů ode dne registrace Unie, a to k rukám předsedy přípravného výboru, či na účet Unie, který předseda přípravného výboru zřídí;

 

3. Unie nezřizuje organizační jednotky.

 

Soubor ke stažení ve formátu PDF zde